Ambície

Košice, druhé najväčšie mesto Slovenska, sú dôležitým centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a univerzitného života s mladou a živou tvorivou komunitou. Ponúka kvalitnú kultúrnu infraštruktúru a významné kultúrne inštitúcie. Mestský život sa môže pochváliť početnými výstavami, festivalmi a konferenciami v oblasti mediálneho umenia.

V poslednom desaťročí sa Košice stali aj centrom informačných a komunikačných technológií. Stretávame sa s výzvou spojiť možnosti informačných technológií a kreatívneho odvetvia a v tejto súvislosti považujeme mediálne umenie za účinný nástroj na vytváranie synergií medzi uvedenými odvetviami. Mediálne umenie je navyše užitočným nástrojom na riešenie súčasných technologických, estetických, spoločenských, kultúrnych a politických otázok, ktoré prináša digitálny vek. Pre podporu týchto snáh sme sa v júni 2017 uchádzali o členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia.

Koncom októbra 2017 generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova vymenovala 64 miest zo 44 krajín sveta za Kreatívne mestá UNESCO a Košice sú jedným z nich.

Členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO nám dáva príležitosť posilniť globálnu pozíciu Košíc ako progresívneho mesta a centra kreatívneho priemyslu.

Mesto Košice plánuje realizovať stratégie a projekty na miestnej úrovni:

  • Založenie prvého KREATÍVNEHO CENTRA so zameraním na mediálne umenie na Slovensku. Infraštruktúra, program a činnosti centra budú navrhnuté tak, aby poskytovali priestor pre mladých umelcov, profesionálov a začínajúcich podnikateľov pôsobiacich v oblasti digitálnych technológií a umenia a umožnili vytvárať platformy pre medzisektorové spolupráce.
  • Projekt VODA V MESTE prinesie revitalizáciu Mlynského náhonu. Táto oblasť bude slúžiť na prezentáciu umenia vo verejnom priestore. Od roku 2013 je tento revitalizačný projekt občianskou iniciatívou a je podporovaný predstaviteľmi mesta i regiónu. Vytvorenie novej rekreačnej zóny využívajúcej vodu tiež výrazne zvýši kvalitu života v meste.
  • Pomocou digitálnych technológií, gamifikačných procesov, fyzickej a virtuálnej reality bude vytvorená platforma MESTSKEJ HRY, ktorá bude zapájať obyvateľov mesta pri riešení verejných problémov a umožní im lepšie spoznať mesto prostredníctvom hier. Spojí komunity, verejný sektor a súkromných partnerov, umožní prístup k službám a podporí aj aktivity zamerané na návštevníkov mesta Košice.

Prostredníctvom medzinárodných projektov a iniciatív sa Košice stanú užitočným partnerom Siete kreatívnych miest UNESCO. Košice chcú:

  • PODPOROVAŤ tvorbu a prezentáciu mediálneho umenia a jeho medzinárodnú výmenu;
  • VYTVORIŤ online komunikačný a prezentačný kanál pre Kreatívne mestá UNESCO v oblasti mediálneho umenia;
  • ROZVÍJAŤ medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom kolaboratívnej platformy Digital Hub.